Շրջակա միջավայր

Ընդերքի շահագործան աշխատանքները անխզելիորեն կապված են շրջակա միջավայրի պաշտպանության խնդիրերի հետ: Ընդերքի մասին օրենսդրության համաձայն` ընդերքն օգտագործողները պարտավոր են ապահովել օդի, հողերի, անտառների, ջրերի և շրջակա միջավայրի այլ օբյեկտների պաշտպանությունը:

Հանքարդյունահանման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում մեր ընկերությունը պարտավորվում է ապահովել`

  • ջրային և օդային ավազանների,  հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի, ինչպես նաև մշակութային, ճարտարապետական, պատմական և աշխարհագրական նշանակություն ունեցող  հողատարածքների պաշտպանությունը,
  • արդյունահանման աշխատանքների տեղամասի ռեկուլտիվացիայի, հարթեցման, կանաչապատման, ցանկապատման, ծառատնկման աշխատանքների իրականացումը,
  • թունելների և հորատանցքերի լցնումն ու ցանկապատումը,
  • ընդերքի աղտոտման կանխումը արտադրական թափոնները թաղելու և կեղտաջրջրը թափելու ժամանակ:

ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում “Սագամար” ՓԲԸ-ի կողմից առաջին անգամ կիրառվելու է չոր պոչերի տեխնոլոգիա` օգտագործված ջուրը կրկին օգտագործման նպատակով հետ է մղվելու հարստացուցիչ ֆաբրիկա, իսկ արտադրական և կենցաղային արտանետումները զտվելու են գերմանական և կանադական արտադրության հատուկ մաքրման կայանների միջոցով:

Նշենք, որ ոչ ներկայումս, ոչ էլ հետագա գործունեության ընթացքում անտառահատում չի իրականացվելու:

Ռազմավարություն և քաղաքականություն

Գլոբալ Մեթալզ (ԱՐՄ) Լիմիթեդի առաքելությունը երկարաժամկետ, բարձր շահութաբերություն և բաժնետիրական արժեքի կայուն աճ ունեցող հանքարդյունաբերական ընկերությունների խմբի ձևավորումն է:

Իր առաքելության իրականացման նպատակով Գլոբալ Մեթալզը կիրառում է ռեսուրսների հետախուզման և արդյունահանման առավել արդյունավետ մեթոդներ` ապահովելով աշխատանքի անվտանգությունը, ինչպես նաև առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը:

Մեր զարգացման ռազմավարությունը նպատակաուղղված է նախ` մեր հանքավայրերի հարակից տարածքների հետախուզությանը, ինչը թույլ կտա օպտիմալորեն օգտագործել գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքը, և երկրորդ` ամբողջ աշխարհով մեկ մեր  Ընկերության նպատակներին համապատասխանող հանքավայրերի որոնմանն ու շահագործմանը:

Գլոբալ Մեթալզը ձգտում է խթանել Հայաստանի տնտեսական զարգացումը` ստեղծելով աշխատատեղեր հատկապես գյուղական շրջաններում և այդպիսով նպաստելով գյուղից քաղաք միգրացիայի կանխմանը:

Մեր խնդիրներից են նաև տեղական ենթակառուցվածքի բարելավումն ու տեղական համայնքներին այլ սոցիալ-տնտեսական օգուտների տրամադրումը:

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 2011
Աճ
• Արտադրություն Արմանիսի ԼՀԿ-ի շահագործման հանձնումը 2011 թ. հուլիսին
• Զարգացում Դաստակերտի հանքավայրի լրահետախուզության ավարտը:
• Ընդլայնում Ինչպես գործող, այնպես էլ զարգացող նոր ակտիվների ձեռք բերման հնարավորությունների մոնիթորինգ:
Ձեռքբերում
• Արտադրական նպատակներ
• Պլանային ծախքեր
Արմանիսի ԼՀԿ` տարեկան 500.000 տ հանքաքարի վերամշակում:
Կատարելագործում
• Առողջություն և անվտանգություն
• Սոցիալական ծրագրեր
Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության բարձր ստանդարտների ներդրում:

 

Ազդեցությունը սոցիալական ոլորտի վրա

Գլոբալ Մեթալզ (ԱՐՄ) Լիմիթեդի առանցքային խնդիրներից մեկը իր գործունեության ազդեցությունը կրող  մարդկանց կյանքում դրական և երկարաժամկետ փոփոխություններ առաջացնելն է:

Մենք շեշտը դնում ենք դինամիկ, թիմային աշխատանքին կողմնորոշված այնպիսի միջավայրի ստեղծման և ամրապնդման վրա, որը կխթանի բոլոր աշխատակիցների նախաձեռնության դրսևորումները` վերջիններիս հնարավորություն տալով իրագործել իրենց ներուժը:

Գլոբալ Մեթալզ-ի կողմից մշակվում են աշխատանքի անվտանգությունն ու մասնագետների համապատասխան պատրաստումն ապահովող կառավարման համակարգեր: Նշված համակարգերը նախատեսված են դժբախտ պատահարները, վնասվածքներն ու մասնագիտական հիվանդությունները կանխարգելելու համար: Մենք նաև կանոնավոր կերպով վերանայում ենք անվտանգության տեխնիկայի, ինչպես նաև առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովման քաղաքականությունը` անընդհատ աշխատանքներ տանելով վերջինիս կատարելագործման ուղղությամբ:

Մեր գործունեությունը տեղական համայնքներին ապահովում է այնպիսի սոցիալ-տնտեսական օգուտներով, ինչպիսիք են` զբաղվածությունը,  հմտությունների զարգացումը, ենթակառուցվածքի կատարելագործումը և տնտեսական ակտիվության խթանումը:

Արմանիսի ԼՀԿ-ի մեկնարկը, ինչպես նաև Դաստակերտի և Լիճքվազ-Թեյի նախագծերի զարգացումը զգալիորեն կնպաստեն Լոռու և Սյունիքի մարզերում սոցիալ- տնտեսական իրադրության բարելավմանը:

Տնտեսական ներազդեցություն

Մեր գործունեությունն ապահովում է հարկերի և տուրքերի տեսքով զգալի միջոցների ներհոսք ինչպես պետական, այնպես էլ տեղական բյուջե: Բացի դրանից, մեր անձնակազմի աշխատանքի վարձատրությունը երկրորդական տնտեսական աճի շարժիչ ուժերից մեկն է հանդիսանում: Գլոբալ Մեթալզը նաև աշխատանքներ է տանում տեղական ենթակառուցվածքի բարելավման ուղղությամբ և նախատեսում է աջակցել տեղական սոցիալական զարգացման ծրագրերին: